top of page

מדיניות פרטיות

 

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") חלה על האופן שבו אני, בעל האתר, (להלן: "הצהוב"), משתמש במידע אישי (כהגדרתו להלן) הנאסף, מתקבל או נשמר על ידי אודות אנשים בנוגע לשימוש באתר האינטרנט

www.hazahov.co.il לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו (יחד להלן: "האתר" ו/או "השירותים").

 1. מבוא. מדיניות פרטיות זו מיושמת משום שאני מכיר בחשיבותה של הפרטיות. מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי המידע המקוון שלי ואת הבחירות שתוכל לבצע בנוגע לאופן שבו המידע האישי ייאסף וישמש במסגרת לשירותים. "מידע אישי" משמע כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או יחד עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא״ל ופרטי קשר אחרים.
   

 2. הסכם השימוש ו- EULA. מדיניות פרטיות זו הנה חלק מתנאי השימוש של הצהוב, המפורסם בכתובת www.hazahov.co.il/terms-of-service (להלן: "תנאי השימוש"). כל מונחים מודגשים שאינם מוגדרים במדיניות פרטיות זו, יישאו את המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש.
   

 3. הסכמה ושינוי מדיניות הפרטיות. אינך מחויב משפטית למסור לנו מידע אישי, והנך מאשר בזה כי מסירת המידע האישי        מתבצעת מרצונך החופשי. שימושך בשירותים מהווה את הסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולאיסוף, עיבוד ושיתוף מידע אישי, כמפורט במדיניות פרטיות זו. אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אל תכנס לשירותים ואל תשתמש בהם בכל אופן אחר. אני שומר על הזכות, על פי שיקול דעתי, לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת. שינוי כאמור ייכנס לתוקף עשרה (10) ימים לאחר פרסום מדיניות הפרטיות המתוקנת באתר, והמשך שימושך בשירותים לאחר מכן משמעו כי הנך מקבל שינויים אלו.
   

 4. סוג המידע האישי הנאסף על ידינו ואופן איסופו. נכון לעתה, איננו מחייבים אותך למסור מידע אישי על מנת לקבל גישה למידע הכללי הזמין באתר. אולם, אני מקבלים ו/או אוספים ממך מידע אישי בדרכים הבאות:

  1. יצירת חשבון. אם תבקש ליצור חשבון משתמש באתר, תתבקש למסור מידע כמו שמך, כתובת דוא"ל שלך.

  2. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלי, באמצעות משלוח טופס מקוון שאעמיד לרשותך, או באמצעות משלוח דוא״ל, הודעת SMS או ווטסאפ או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה מעת לעת באמצעות האתר, תתבקש למסור לי מידע מסוים כגון שמך וכתובת הדוא״ל שלך.

  3. קבצי לוג. אני עשוי להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי הלוג כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך. אני עשוי להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

  4. עוגיות. במסגרת שירותי, אני עשוי להשתמש ב-״עוגיות", קבצי זיהוי אנינימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לספק את שירותי, להציג בפניך מידע מותאם אישית ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש במסגרת השימוש בשירותים. "עוגיה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, לדוגמה, לאיסוף מידע אודות פעילות בשירותים ועל מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן (לדוגמה, לצורך זיהוי בעת כניסה לשירות). עוגיות מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לשמש לצורך אחזור מידע אישי, כגון כתובת IP שצוינה קודם לכן על ידי משתמש. רוב הדפדפנים מאפשרים לשלוט בעוגיות, לרבות אם לאשרן או לא לאשרן ואופן הסרתן. ניתן להגדיר את רוב הדפדפנים באופן שתקבל הודעה אם לאשר עוגיה, או שבאפשרותך לחסום עוגיות בדפדפן.

  5. Google Analytics. האתר עשוי להשתמש בכלי הנקרא "Google Analytics" על מנת לאסוף מידע אודות השימוש בשירות. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות ביקורי המשתמשים בשירות, העמודים בהם הם מבקרים ובאלו אתרים הם משתמשים לפני הכניסה לשירות. אני משתמשים במידע המתקבל ^Google Analytics על מנת לתחזק ולשפר את השירות ואת מוצרינו. איננו משלבים בין המידע שנאסף במסגרת השימוש Googles Analytics ובין מידע אישי מזהה. יכולתה של Google להשתמש ולשתף מידע שנאסף באמצעות Google Analytics אודות ביקוריך ושימושן בשירות, מוגבלת על פי הסכם השירות שלGoogle Analytics, המפורסם בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של Google, המפורסמת בכתובת http://www.google.com/policies/privacy. תוכל לקרוא אודות האופן בו Google אוספת ומעבדת נתונים במסגרת Google Analytics בכתובת http://www.google.com/policies/privacy/partners. באפשרותך למנוע את השימוש בנתוניך על ידי Google Analytics באמצעות הורדה והתקנה של Google Analytics Opt-outBrowser Add-on, הנמצא בכתובת 
   /https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

    

 5. כיצד אני משתמש במידע שאני אוסף
  אני עשוי להשתמש במידע אישי שנאסף על ידי כנזכר לעיל, בדרכים הבאות:

  1. על מנת להעניק לך את השירותים המבוקשים.

  2. על מנת להפעיל ולשפר את האתר שלי ואת השירותים הנכללים בו ולצורך פיתוח שירותים חדשים.

  3. על מנת ליצור עמך קשר בנוגע לשירותים ובנוגע לשירותים מסוימים לגביהם פנית אלי.

  4. אני עשוי להשתמש בכתובת הדוא״ל הייחודית שלך על מנת לשלוח לך תכתובות הקשורות לשירותים, מידע לגבי בעיות טכניות בשירות והודעות אבטחה, על מנת לשלוח לך עדכונים ופרסומיים שיווקיים הנוגעים להצהוב ו/או למוצרים הניתנים על ידה ו/או השירותים, זאת בכל אמצעי לרבות באמצעות דוא"ל.
    

 6. אופן שיתוף המידע האישי על ידי
  אני עשוי לשתף מידע אישי במקרים הבאים:

  1. אני רשאי לשתף מידע אישי אם אני סבור בתום לב כי גישה, שימוש, שמירה או גילוי של המידע נחוצים באופן סביר על מנת: (1) לקיים כל חוק חל, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית ניתנת לאכיפה; (2) לאכוף את הסכם השירות לרבות חקירת הפרות פוטנציאליות; (3) לזהות, למנוע או לטפל באופן אחר בבעיות הונאה, אבטחה או בבעיות טכניות; (4) להתגונן מפני פגיעה בזכויות, בקניין או בבטיחות של הצהוב, משתמשים או הציבור, כנדרש או כמותר על פי חוק.​
    

 7. שימוש במידע אנונימי. אני עשוי להשתמש במידע אנונימי (כהגדרתו להלן) או לגלותו לנותני שירות צד ג', על מנת לשפר את השירות ואת חוויית המשתמש שלך במסגרת השימוש בשירותים. כמו כן, אני עשוי לגלות מידע אנונימי (בתמורה או ללא תמורה) לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים ושותפים. "מידע אנונימי" משמע מידע שאינו מאפשר זיהוי של משתמש אינדיבידואלי, כגון מידע מצטבר אודות השימוש בשירותים.
   

 8. אבטחה. אני שם דגש על אבטחת המידע האישי. אני פועל בהתאם לסטנדרטים מקובלים, לרבות שימוש באמצעי בטחון מנהליים, פיזיים וטכניים, על מנת להגן על המידע האישי שלך, לרבות באמצעות הצפנת נתונים. עם זאת, אף אמצעי תשדורת מקוונת ואף אמצעי אחסון אלקטרוני אינם בטוחים ב-100%. לפיכך, אף שאני שואף ליישם אמצעים מקובלים לצורך הגנת המידע האישי שלך, אינני יכולים להבטיח את אבטחתו או סודיותו המלאים.
   

 9. הסרה. תוכל לבחור שלא לקבל ממני הודעות דוא״ל פרסומיות באמצעות לחיצה על קישור הסרה המופיע בתחתית כל הודעת דוא״ל פרסומית הנשלחת על ידי. לתשומת לבך, אף אם תבחר שלא לקבל ממני את הודעות הדוא״ל כנזכר לעיל, אוכל לשלוח לך תגובה לכל בקשת "צרו קשר".
   

 10. זכות עיון. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
   

 11. מיזוג, מכירה או פשיטת רגל. במידה שחברתנו תירכש על ידי- או תמוזג עם- חברת צד ג', או במקרה של פשיטת רגל או אירוע דומה, אם שומרים על הזכות להעביר או להמחות מידע אישי לצד שלישי בקשר עם אירועים כאמור.
   

 12. התחייבות. אני מחויב להגן על פרטיותך. הגנת פרטיות מקוונת הינה תחום מתפתח, ואני מפתח את השירות ללא הרף על מנת לעמוד בדרישות הגנת הפרטיות. בכל הערה או שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות של הצהוב, או בנוגע למידע האישי שלך המאוחסן על ידי והמשמש אותי, נא פנה אלי לכתובת yoel@silverstein.co.il.

עודכן לאחרונה: מרץ 2021

 
bottom of page